සහතිකය

CCS ප්‍රතීතන සහතිකය

DNVGL ප්‍රතීතන සහතිකය

IATF16949: 2016 සහතිකය

ISO9001: 2015 සහතිකය

ISO14001: 2015 සහතිකය


අයදුම්පත්

නිෂ්පාදන බොහෝ ක්ෂේත්රවල භාවිතා වේ

ගගනගාමී හා ගගනගාමී

ප්‍රවාහනය

විදුලි හා ඉලෙක්ට්රොනික

ගොඩනැගිල්ල

නව ශක්තිය

ඇසුරුම්කරණය